Regulamin Grand Prix w biegach górskich Gdynia 2024

Terminy biegów:
09.03.2024
13.04.2024
11.05.2024
15.06.2024

I. Cel imprezy.

 1. Rozpowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz sposobu na aktywny wypoczynek.
 2. Popularyzacja miasta Gdynia oraz terenów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 3. Integracja zawodników i sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

II. Organizator.

Stowarzyszenie Aktywni

III. Udział.

Udział w zawodach mogą wziąć osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, ale tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

IV. Termin i miejsce.

Start do biegu górskiego na dystansie:

5,5 km i 11 km o godzinie 10:30

Start i meta: umiejscowione będą przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni na Pustkach Cisowskich, od strony lasu.
Biuro zawodów i depozyt mieścić się będzie w centrum zawodów (przy starcie i mecie) gdzie zawodnicy będą pobierać pakiety startowe zawierające zwrotny chip i numer startowy.

V. Dystans 

Zawodnicy sami wybierają dystans i podają go przy zgłoszeniach. Zawodnik, aby zostać sklasyfikowanym w całym cyklu Grand Prix musi ukończyć przynajmniej 3 biegi na jednym dystansie.
Zawody odbywają się stylem ANGLOSASKIM tzn. na trasie znajdują się podbiegi i zbiegi, a start i meta usytuowane są w tym samym miejscu.

Dystans:
Trasa krótka – 5,5 km (1 pętla)
Trasa długa – 11 km (5,5 km x 2 pętle)

VI. Klasyfikacja indywidualna

Za cały cykl Grand Prix w biegach górskich Gdynia 2024 prowadzona jest klasyfikacja generalna, do której wlicza się 3 z 4 najlepszych startów.

Prowadzona będzie klasyfikacja według punktacji: pierwszy zawodnik = 1PK, drugi = 2PK, trzeci= 3PK, czwarty = 4PK itd. Najmniejsza liczba punktów zgromadzonych w 3 najlepszych startach daje łączny wynik. Zawodnik, który zdobywa najmniejszą ilość punktów zwycięża. Jeżeli dwie osoby będą miały identyczną sumę po dwóch startach, to zwycięża osoba, która miała lepszy wynik w ostatnim biegu.

Pamiątkowy medal za ukończenie Grand Prix w biegach górskich 2024 otrzymuje uczestnik, który ukończy 3 biegi z 4.
Medal zostanie wręczony na mecie w dniu ukończenia trzeciego biegu, a więc na trzeciej (11.05.2024) lub czwartej edycji (15.06.2024).

Kategorie:

M-20 (do 34 lat) K – 20 (do 34 lat)
M – 35 (35 – 49 lat) K – 35 (35 – 49 lat)
M – 50 (50 – 64 lat) K – 50 (50 – 64 lat)
M – 65 (65 – pow.) K – 65 (65 – pow.)
M – OPEN K – OPEN

Najmłodsza osoba, która może wziąć udział w biegu głównym musi mieć ukończone 16 lat.

 VII. Pomiar czasu.

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą zwrotnego chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego (Nieoddanie chipa będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika).

Chip winien zostać zwrócony niezwłocznie po zakończonym biegu.

VIII. Zawody dzieci i młodzieży o ,,Puchar Pustka i Cisa”.

Program minutowy:
9:00 start dziewcząt i chłopców do 5 lat (2024 – 2019): 500 m
9:15 start dziewcząt i chłopców 6 – 7 lat (2018 – 2017): 500 m
9:30 start dziewcząt i chłopców 8 – 9 lat (2016 – 2015): 500 m
9:45 start dziewcząt i chłopców 10 – 12 lat (2014 – 2012): 1000 m, kategoria połączona
9:45 start dziewcząt i chłopców 13 – 16 lat (2011 – 2008): 1500 m, kategoria połączona

Zapisy w rywalizacji dzieci i młodzieży o „Puchar Pustka i Cisa” odbywać się będą w dniu imprezy w biurze zawodów.
Opłata startowa wynosi 10 zł.

Odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu.
Każde dziecko otrzyma na mecie pamiątkowy medal oraz coś słodkiego.

Zwyciężczyni i zwycięzca poszczególnych kategorii otrzyma puchar po każdym biegu.

Po całym cyklu o „Puchar Pustka i Cisa” za 3 z 4 najlepszych biegów nagradzane będą:

3 pierwsze miejsca w kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców – puchar i nagrody rzeczowe.
Poniżej zamieszczamy formularz do ściągnięcia i wypełnienia przez rodziców lub opiekunów prawnych, w którym wyrażacie zgodę na start w zawodach swoich dzieci. Żeby dziecko mogło wystartować, należy przed startem, w biurze zawodów złożyć formularz wypełniony i podpisany.

IX. Biuro zawodów.

Czynne w dniu zawodów w godz. 8.00 – 10.25 w centrum zawodów.

X. Zgłoszenia.

Zgłoszenia internetowe online.

Należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy na panelu Competit:

I edycja
https://competit.pl/zgloszenie/1104/

II edycja
https://competit.pl/zgloszenie/1105/

III edycja
https://competit.pl/zgloszenie/1106/

IV edycja
https://competit.pl/zgloszenie/1107/

W formularzu zgłoszeniowym należy oznaczyć dystans, na jakim się startuje, zaakceptować regulamin zawodów oraz uiścić odpowiednią opłatę przez panel przelewy24.

W razie jakichkolwiek problemów z wykonaniem przelewu przez panel Przelewy24, istnieje możliwość realizacji standardowego przelewu na konto:

Stowarzyszenie Aktywni
ul. Buraczana 8/36
81-587 Gdynia
NIP: 5862293988
nr konta: 42 2030 0045 1110 0000 0400 2830

Przelew należy dokonać do środy do 23:59 przed danym biegiem.

XI. Opłata startowa.

I edycja:

Opłata 40 zł – przy zapisach on-line do 18.02.2024 r. do 23:59
Opłata 45 zł – on-line od 19.03.2024 r. do 06.03.2024 r. do 23:59
Opłata 55 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów

Karnet 130 zł – przy zapisach on-line do 06.03.2024 r. do 23:59 (za wszystkie biegi)

Karnet 150 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów

 II edycja:

Opłata 40 zł – przy zapisach on-line do 24.03.2024 r. do 23:59
Opłata 45 zł – on-line od 25.03.2024 r. do 10.04.2024 r. do 23:59
Opłata 55 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów

 III edycja:

Opłata 40 zł – przy zapisach on-line do 21.04.2024 r. do 23:59
Opłata 45 zł – on-line od 22.04.2024 r. do 08.05.2024 r. do 23:59
Opłata 55 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów

IV edycja:

Opłata 40 zł – przy zapisach on-line do 19.05.2024 r. do 23:59
Opłata 45 zł – on-line od 20.05.2024 r. do 06.06.2024 r. do 23:59
Opłata 55 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów

XII. Nagrody.

Po zakończeniu każdej edycji:
dla pierwszych 3 kobiet i 3 mężczyzn zostaną wręczone nagrody od sponsorów w kategorii OPEN (odebranie nagrody tylko podczas ceremonii zakończenia poszczególnej edycji).

Po całym cyklu Grand Prix nagradzane będą:
3 miejsca w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn – puchar i nagrody finansowe lub rzeczowe.
3 pierwsze miejsca w kategorii wiekowej – puchar i drobne nagrody rzeczowe.
Nagrody nie dublują się. Osoba wyróżniona w kategorii OPEN nie otrzymuje już nagrody w kategorii wiekowej. Atrakcyjność nagród uzależniona będzie od hojności sponsorów.

Pamiątkowy medal za ukończenie Grand Prix w biegach górskich 2024 otrzymuje uczestnik, który ukończy 3 biegi z 4.
Medal zostanie wręczony na mecie w dniu ukończenia trzeciego biegu, a więc na trzeciej (11.05.2024) lub czwartej edycji (15.06.2024).

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
 2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
 4. Wysłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty za udział w zawodach jest jednoznaczne z wzięciem udziału w imprezie i nie podlega zwrotowi.
 5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora.

W przypadku ogłaszanych nowych obostrzeń dot. SARS-Cov-2/Covid mogą pojawić się dodatkowe zmiany celem dostosowania zasad przeprowadzania imprezy sportowej do aktualnie obowiązujących.

6. Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez             uczestników.

8. Limit czasu na wszystkich trasach i we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 1h45’.

9. Zaakceptowanie przy zgłoszeniu internetowym regulaminu lub przekazanie do Organizatora podpisanego      oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze imprezy świadczy o akceptacji całego regulaminu zawodów.

 1. W przypadku odwołania imprezy z powodów niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo pomniejszenia zwrotu opłaty startowej o koszty poniesione na organizację imprezy do momentu jej odwołania.
 2. Faktury za bieg Organizator będzie wystawiać do 30 dni od zakończenia danego biegu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami przyjmowane są na piśmie do 1 h po zakończeniu biegu w centrum zawodów.

Reklamacje przesłane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.

Formularz zgłoszeniowy Grand Prix w biegach górskich

Zgoda na udział w zawodach dzieci, Puchar Pustka i Cisa