Regulamin

Regulamin Puchar Pustka i Cisa Gdynia 2023

Terminy biegów:
18.03.2023
22.04.2023
20.05.2023
17.06.2023

Terminy biegów:

I. Cel imprezy.

 1. Rozpowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz sposobu na aktywny wypoczynek.
 2. Popularyzacja miasta Gdynia oraz terenów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 3. Integracja zawodników i sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

II. Organizator.

Stowarzyszenie Aktywni

III. Termin i miejsce.

Start i meta: umiejscowione będą przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni na Pustkach Cisowskich, od strony lasu.
Biuro zawodów i depozyt mieścić się będzie w centrum zawodów (przy starcie i mecie) gdzie zawodnicy będą pobierać pakiety startowe zawierające zwrotny chip i numer startowy.

Program minutowy:
9:00 start dziewcząt i chłopców do 5 lat (2023 – 2018): 500 m
9:15 start dziewcząt i chłopców 6 – 7 lat (2017 – 2016): 500 m
9:30 start dziewcząt i chłopców 8 – 9 lat (2015 – 2014): 500 m
9:45 start dziewcząt i chłopców 10 – 12 lat (2013 – 2011): 1000 m, kategoria połączona
9:45 start dziewcząt i chłopców 13 – 16 lat (2010 – 2007): 1500 m, kategoria połączona

IV. Biuro zawodów.

Czynne w dniu zawodów w godz. 8.00 – 11.15 w centrum zawodów.

V. Zgłoszenia i nagrody.

Zapisy w rywalizacji dzieci i młodzieży o „Puchar Pustka i Cisa” odbywać się będą w dniu imprezy w biurze zawodów.
Opłata startowa wynosi 6 zł.

Odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu.
Każde dziecko otrzyma na mecie pamiątkowy medal oraz coś słodkiego.

Zwyciężczyni i zwycięzca poszczególnych kategorii otrzyma puchar po każdym biegu.

Po całym cyklu o „Puchar Pustka i Cisa” za 3 z 4 najlepszych biegów nagradzane będą:

3 pierwsze miejsca w kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców – puchar i nagrody rzeczowe.
Poniżej zamieszczamy formularz do ściągnięcia i wypełnienia przez rodziców lub opiekunów prawnych, w którym wyrażacie zgodę na start w zawodach swoich dzieci. Żeby dziecko mogło wystartować, należy przed startem, w biurze zawodów złożyć formularz wypełniony i podpisany.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
 2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
 4. Wysłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty za udział w zawodach jest jednoznaczne z wzięciem udziału w imprezie i nie podlega zwrotowi.
 5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora.

W przypadku ogłaszanych nowych obostrzeń dot. SARS-Cov-2/Covid mogą pojawić się dodatkowe zmiany celem dostosowania zasad przeprowadzania imprezy sportowej do aktualnie obowiązujących.

 1. Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 3. Limit czasu na wszystkich trasach i we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 1h45’.
 4. Zaakceptowanie przy zgłoszeniu internetowym regulaminu lub przekazanie do Organizatora podpisanego oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze imprezy świadczy o akceptacji całego regulaminu zawodów.
 5. W przypadku odwołania imprezy z powodów niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo pomniejszenia zwrotu opłaty startowej o koszty poniesione na organizację imprezy do momentu jej odwołania.
 6. Faktury za bieg Organizator będzie wystawiać do 30 dni od zakończenia danego biegu.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami przyjmowane są na piśmie do 1 h po zakończeniu biegu w centrum zawodów.

Reklamacje przesłane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.